S T A T U T
MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "GRANAT"W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
(tekst jednolity po zmianie sądu z lipca 2013 roku)

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności, barwy. Godło. Charakter prawny.

§1

Klub nosi nazwę: Międzyzakładowy Klub Sportowy „Granat w Skarżysku –
Kamiennej.
Skrót: „Granat”, zwany dalej Klubem.

§2

Siedzibą Klubu jest Skarżysko-Kamienna.

§3

Godłem Klubu jest tarcza w kolorach niebiesko-biało-czerwonym z napisem
MKS „Granat”  w Skarżysku-Kamiennej.

§4

Klub używa pieczęci z napisem: Międzyzakładowy Klub Sportowy „Granat”
 w Skarżysku-Kamiennej.

§5

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
Działa w oparciu o ustawy o kulturze fizycznej oraz Prawa o stowarzyszeniach. Podlega nadzorowi organu rejestracyjnego. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

Rozdział II
Cel, środki działania.

§7

Celem Klubu jest propagowanie idei sportu wśród mieszkańców miasta
Skarżyska.

§8
 
Dla osiągnięcia tego celu Klub:

1.    Organizuje sekcje różnych dyscyplin sportowych.

2.    Prowadzi szkolenie specjalistyczne poprzez angazowaną kadrę
 instruktorsko – trenerską.

3.    Organizuje imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach i
zawodach organizowanych przez inne organizacje.

4.    Zapewnia odpowiednie warunki do uprawnienia sportu poprzez
angażowanie kadry szkoleniowej, udostępnianie obiektów sportowych i urządzeń, zabezpieczenie opieki lekarskiej itp.

5.    Prowadzi działalność wychowawczą wśród swoich członków.

6.    Przestrzega zarządzeń i instrukcji władz zwierzchnich Klubu.

7.    Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji celów
statutowych.

8.    Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.    Członków zwyczajnych.

2.    Członków wspierających.

3.    Członków honorowych.

4.    Członków uczestników.

§10

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel o ile:
1.    Wniesie do zarządu Klubu pisemną deklarację.

2.    Uiści wpisowe w ustalonej wysokości.

3.    Zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.

§11

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna pragnąca materialnie wspierać działalność Klubu.

2.Członkowie wspierający maja prawo do:
– uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w
Walnym Zebraniu Klubu,
- zgłaszania wniosków i proporcji wobec Władz Klubu,
- korzystania z innych uprawnień przyznanych przez Zarząd Klubu.

3.Członkowie wspierający są zobowiązani do udzielania pomocy materialno – finansowej Klubowi oraz uczestniczenia w działalności Klubu i dbania o jego mienie.

§12

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla dobra sportu, a szczególnie dla MKS „Granat”.

2.Tytuł honorowego członka Klubu nadawany jest przez Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborcze na wniosek Zarządu Klubu.

3.Członek honorowy zwolniony jest z wszelkich opłat na rzecz Klubu i zachowuje uprawnienia członka zwyczajnego.

§13

1.Osoby niepełnoletnie spełniające warunki wymienione w § 9 i posiadające pisemną zgodę rodziców lub ustawowych opiekunów mogą być członkami uczestnikami sekcji sportowych Klubu.

2.Uczestnik nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego i nie bierze udziału w głosowaniu nad podejmowaniem uchwał. Uczestnik podlega okresowym badaniom lekarskim w poradniach sportowych.

§14

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

a/ wybierać i być wybieranym do władz klubu,

b/ do brania udziału w sprawozdawczo-wyborczych zebraniach Klubu
z głosem stanowiącym oraz do zwoływania nadzwyczajnego
sprawozdawczo-wyborczego zebrania,

c/ członkowie Klubu i uczestnicy sekcji mają  prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń jak również z ulg i korzyści jakie przysługują
 Klubowi,

d/ członkowie Klubu i uczestnicy mają do reprezentowania barw Klubu
w imprezach sportowych, noszenie odznaki i stroju sportowego
w barwach Klubu,

e/ do wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu.

§15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1.    Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Klubu.

2.    Branie czynnego udziału w pracach Klubu.

3.    Dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego.

4.    Chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra.


§16

Członkostwo Klubu ustaje na skutek:

a/ śmierci,

b/ wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie,

c/ wykluczenie z Klubu na mocy decyzji zarządu na skutek działania na
szkodę Klubu, nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i
uchwał,

d/ nieopłacania składek za okres 3 miesięcy,

e/ popełnienia czynów niegodnych członka Klubu
- wykluczeni z Klubu mają prawo odwołać się do walnego
 / sprawozdawczo – wyborczego zebrania / .

§17

Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu mogą być nakładane na członków Klubu i uczestników w sekcji następujące kary:

- upomnienie na piśmie,
- ostrzeżenie,
- nagana,
- czasowe pozbawienie praw członkowskich / zawieszenie / ,
- wykluczenie,
Od nałożonych kar – członkom klubu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od dnia nałożenia kary.

§18

Członkowie klubu i uczestnicy sekcji za wzorowe wykonanie swoich
obowiązków w działalności Klubu, wysokie osiągnięcia sportowe mogą być wyróżnieni lub nagrodzeni nagrodą niematerialną lub rzeczową.

Rozdział IV
Władze Klubu

§19

Władzami Klubu sa:

- Walne Zebranie Członków
- Zarząd Klubu
- Komisja Rewizyjna
- Sąd Koleżeński

§20

Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu.

§21

Walne Zebranie może być:

1.    Sprawozdawczo – wyborcze

2.    Sprawozdawcze

3.    Nadzwyczajne

§22

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest raz na 3 lata i jest prawomocne przy obecności w pierwszym terminie przynajmniej 2/3 członków Klubu, w drugim terminie bez względu na ilość członków.
Sprawozdawcze Zebranie zwoływane jest raz na 2 lata i jest prawomocne w
pierwszym terminie przy obecności 2/3 członków Klubu, w drugim terminie bez względu na ilość członków.

§23

Osoby prawne będące wspierającymi członkami klubu mają prawo delegować
 na Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie po 5-ciu swoich
 przedstawicieli, którym winny być udzielone pełnomocnictwa na piśmie.

§24

Zarząd Klubu zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania
Sprawozdawczo – Wyborczego w ciągu 30 dni od daty upływającej kadencji.

§25

Do kompetencji walnego Zebrania sprawozdawczo – Wyborczego należy:

1.    Dokonywanie wyboru Prezesa Klubu w głosowaniu tajnym
/bezwzględną większością głosów/

2.    Dokonywanie wyboru członków komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu tajnym.

3.    Rozpatrywanie i ocenianie działalności Klubu oraz udzielanie
 absolutorium Zarządowi.

4.    Uchwalanie zmian w Statucie Klubu.

5.    Nadawanie tytułów honorowego członka Klubu.

6.    Uchwalenie programu działalności Zarządu Klubu.

7.    Podejmowanie uchwał rozwiązania się Klubu.

8.    Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.

9.    Rozpatrywanie odwołań w sprawie ukarania członka Klubu.

10.    Ustalenie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich.

§26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów z wyjątkiem
uchwał w sprawach:

1.    Pozbawienia godności Honorowego Członka Klubu.
2.    Rozwiązania się Klubu.
3.    Zmian Statutu Które wymagają większości 3/4 liczby głosów z członków uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.

§27
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane:

1.    Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

2.    Na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków Klubu.

3.    Na polecenie organu rejestracyjnego.
4.    Na wniosek zarządu.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie
sprawy dla których zostało ono zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§28

ust 1
Zarząd Klubu składa się z 5 do 15 osób i powoływany jest samodzielnie przez Prezesa klubu w ciągu 1 miesiąca od daty Walnego Zebrania.

ust 2
Kadencja Prezesa i Zarządu trwa 3 lata.

ust 3
Prezes zarządu może w stosunku do każdego członka zarządu podjąć decyzję o jego odwołaniu.

ust 4
W przypadku ustania członkostwa w klubie przez Prezesa Klubu bądź też jego rezygnacji z piastowania funkcji prezesa, przyjętej w głosowaniu jawnym przez walne zgromadzenie, kadencja zarządu wygasa automatycznie. W takim przypadku przewodniczący Komisji Rewizyjnej niezwłocznie tj w terminie 3 dni ogłasza termin  nadzwyczajnego walnego zebrania dla dokonania wyboru nowego prezesa. Termin nadzwyczajnego walnego zebrania nie może przypadać po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

§29

Członkowie Zarządu Klubu na zebraniu konstytucyjnym dokonują podziału
funkcji i zadań.

§30

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1.    Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

2.    Zarządzenie majątkiem i funduszami Klubu.

3.    Ustalenie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych.

4.    Ustalenie regulaminów wewnętrznych.

5.    Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych
 stowarzyszeń.

6.    Powołanie delegata na walne zebrania Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej       w celu godnego reprezentowania Klubu.
7.    Zwoływanie posiedzeń co najmniej raz na trzy miesiące.
Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
8.    Odpowiedzialność prawna za całość gospodarki Klubu spada na
Prezesa, wszystkich V-ce Prezesów i Księgowego.
9.    Członek Zarządu nie może piastować jednocześnie funkcji w Zarządzie
 sekcji.

§ 31

Członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie.

§32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. Jest wybierana przez walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
§33

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Kontrola działalności gospodarczo finansowej Klubu.

2.    Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Klubu oraz sprawozdań
 za okres trwania kadencji na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.

3.    Stawianie wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego
Zarządu.

§34

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na okres 3 lat.
Sąd wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami klubu i uczestnikami sekcji oraz przekładanie wniosków w tych
 sprawach do Zarządu Klubu.

Rozdział V
Sekcja sportowa Klubu

§35

Zarządu Klubu powołuje sekcje sportowe zrzeszające sympatyków danej dyscypliny sportu. Działalności sekcji kieruje zarząd sekcji.

§36

Zarząd sekcji zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu
opracowuje plany działalności sekcji, uchwala wnioski kierowane do Zarządu
Klubu, podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
§37

Zarząd sekcji wybiera spośród siebie kierownika, zastępcę, sekretarza i kapitana sportowego oraz w przypadku sekcji wielozespołowej kierowników zespołów i kapitanów poszczególnych zespołów lub drużyn.

§38

Zarząd sekcji wybierany jest na okres 3 lat.
Rozdział VI
Majątek Klubu

§39
Majątek Klubu stanowią:

Nieruchomości, ruchomości, środki finansowe.

§40
Na dochody Klubu składają się:

1.    Składki członkowskie i wpisowe.

2.    Wpływy z imprez organizowanych przez Klub.

3.    Darowizny i zapisy.

4.    Dotacje na zadanie zlecone Klubowi z zakresu kultury fizycznej.

5.    Dotacje na zadania zlecone przez samorząd lokalny.

6.    Wpływy z działalności gospodarczej.


§41
Majątkiem Klubu dysponuje Zarząd Klubu.

§42

1. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie uprawomocnionych przedstawicieli,
2. Przez współdziałanie uprawomocnionych przedstawicieli, o których mowa w pkt 1, rozumie się złożenie oświadczenia woli przez:
a/ Prezesa i innego członka zarządu Klubu
b/ Wiceprezesa i innego członka zarządu Klubu
c/ Głównego Księgowego Klubu i dwóch członków zarządu Klubu
d/ trzech członków zarządu klubu
e/ Prezesa i Głównego Księgowego Klubu

Rozdział VII
Rozwiązanie się Klubu

§43

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 3/4 głosów przy obecności 1/2 liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§44

Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek stowarzyszenia.

§45

Uchwała o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Klubu, pochodzą cego ześrodków budżetowych Wojewody wymaga zatwierdzenia przez organrejestracyjny.

§46

Prawo interpretacji niniejszego statutu posiada Walne Zebranie i Zarząd MKS„Granat”.