Sponsorzy wspierający klub sportowy Granat:

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Menu główne

Start

Gościmy:

Miasto

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Miasto Skarżysko-Kamienna leży na Wyżynie Kielecko- Sandomierskiej, w dolinie rzeki Kamiennej na wysokości 230-250 m npm. Od południa miasto otaczają Wzgórza Suchedniowskie, od północy Wzgórza Niekłańskie. Wysokość wzgórz w pobliżu miasta dochodzi do około 330 npm. Wokół Skarżyska rozciągają się jedne z największych na Kielecczyźnie lasów, wśród nich zaliczane do kompleksu Puszczy Świętokrzyskiej lasy bliżyńsko-suchedniowskie
(na pd-zach. ok 22 tys. ha) i lasy siekierzyńskie na pd-wschód od miasta , ok 10 tys ha).
 Prawa miejskie Skarżysko otrzymało dopiero w 1923 r, jednakże dzieje miejscowości, które dały początek miastu siegają daleko w przeszłość. Obszar dzisiejszego miasta od średniowiecza do początku XIX wieku leżał w granicach posiadłośći opactwa cysterów w Wąchocku.
W Bzinie od 1440 r. pracowała dymarka poruszana wodami Kamiennej. Druga dymarka w Rejowie nad Kamionką, dopływem Kamiennej, czynna była najpóźniej od XVI w. Około 1754 r. na miejscu dymarki powstał w Bzinie wielki piec i 2 fryszerki, zaś w Kamiennej dwie dalsze fryszerki.
W Rejowie zbudowano wielki piec w 1770 r. Przy hutach poruszanych nadal wodą powstały spiętrzenia rzek Kamiennej i Kamionki. Nie ominęły Skarżyska wydarzenia Powstania Styczniowego. 2.II. 1863 batalion Czachowskiego stacza walkę na Baranowskiej Górze, w sąsiednim Suchedniowie powstał złożony z górników i hutników oddział braci Dawidczyków, a w pobliskim Wąchocku organizował się Korpus Langiewicza.

 
W roku 1885 uruchomiono linię kolejową Dęblin-Zagłębie, a niebawem linię Koluszki-Bodzechów, przedłużoną w czasie I-szej wojny światowej do Sandomierza. Węzeł kolejowy nosił początkowo nazwę ,,Bzin", zamienioną później na Skarżysko-Kamienna. Powstało to w związku z uruchomieniem w 1897 r. na gruntach wsi Skarżysko stalowni "Kamienna." W 1923 r. rozpoczęto budowę dużych państwowych zakładów przemysłu metalowego. Wzrosło także w okresie międzywojennym znaczenie węzła kolejowego w Skarżysku. W związku z powyższym z dniem 6.V.1923 r. Z osiedla kolejowego oraz osiedli przyfabrycznych Rejów, Bzin, Kamienna, a także wsi: Milica, Kamienna, Posada i Młodzawy, utworzono nowe miasto o nazwie SKARŻYSKO-KAMIENNA.Liczba mieszkańców w 1939 r. wynosi już 18.000. Odrębną kartę w dziejach miasta stanowią lata II wojny światowej. Zakłady metalowe zagarnięte zostały przez niemiecki końcem "Hasag", który uruchomił produkcję dla hitlerowskiej armii. Robotnicy polscy pracujący w tej fabryce byli przez niemieckie kierownictwo fabryki nieludzko wyzyskiwani i brutalnie traktowani, karani chłostą, aresztem a niekiedy nawet śmiercią. Część polskiej załogi w roku 1942 podstępnie została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, poczerń w zakładach zatrudniono więźniów - przeważnie Żydów - umieszczonych w obozach na każdym z wydziałów. Więźniów tych głodzono i zmuszano do pracy ponad siły. Tysiące wyczerpanych i niezdolnych do pracy zmarło lub zostało rozstrzelanych przez hitlerowską straż przemysłową /Werkschutz/.

Skarżysko w czasie okupacji stało się też miejscem masowych rozstrzeliwań dokonywanych przez hitlerowców już w 1940 r w ramach akcji tzw. "Intelligenz-Aktion", mającej na celu wytępienie polskiej inteligencji aktywu społecznego. Na przełomie stycznia i lutego 1940 r gestapo i żandarmeria przeprowadziły w Skarżysku i okolicy masowe aresztowania. Aresztowanych ok. 500 osób- umieszczono w szkole podstawowej Nr. 1 przy ulicy Konarskiego, zamienionej na prowizoryczne więzienie, gdzie przeprowadzano "śledztwo". Zmasakrowanych więźniów w dniach od 12 do 14 lutego hitlerowcy rozstrzelali w lasku Bór.

Rozstrzelanych w liczbie 360 osób pogrzebano w zbiorowych grobach. Pozostałych wywieziono do więzienia w Radomiu, gdzie większość z nich rozstrzelano, bądź wysłano do obozów koncentracyjnych. Ofiarą tej akcji padło wielu przedstawicieli inteligencji, robotników Zakładów, kolejarzy, liczna grupa harcerzy, wśród nich chłopcy w wieku 14-15 lat, działacze PPS, "Sokoła", "Strzelca", i innych organizacji społecznych, wiele kobiet, zwłaszcza harcerek, zakonnicy. Część aresztowanych związana była z podziemną Organizacją Orła Białego.

W czerwcu 1940 r SS-mani uwięzili w tej samej szkole większą ilość mieszkańców Skarżyska. W dniu 29 czerwca 1940 r. uwięzionych rozstrzelano w lasku Brzask, wraz z innymi Polakami przywiezionymi z różnych miejscowości kielecczyzny Liczba ofiar wyniosła 760 osób. W późniejszym okresie wielu mieszkańców Skarżyska zginęło w siedzibie gestapo w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Krakowskiej.W lesie na Baranowskiej Górze hitlerowscy rozstrzeliwali ofiary przywożone z różnych miejscowości, zaś w pobliżu kościoła na ulicy Niepodległości w lutym 1944 r zostały rozsstrzelane publicznie 32 osoby a 29 czerwca 42 osoby.

Skarżysko stało się jednym z głównych w kraju źródeł zaopatrzenia w broń i amunicję Polski Podziemnej. Otaczające Skarżysko lasy były terenem walk wielu oddziałów partyzanckich. W Puszczy Świętokrzyskiej 1.IV.1940 r. walczył oddział "Hubala" w 1943 r. oddział GL im. Ziemi Kieleckiej, zaś w sierpniu-wrześniu 1944 r. Puszcza była bazą Armii Ludowej, której oddziały 16-19.IX. 1944 r. stoczyły 2 okupantem bój na Świniej Górze.

W lasach Siekierzyńskich w 1943 r. na uroczysku Wykus obozował i walczył oddział AK "Ponurego", zaś latem 1944 r zostały tam sformowane pierwsze brygady AL. W lasach Wzgórz Niekłańskich w sierpniu 1944 r koncentrowały się idące na odsiecz powstańczej Warszawie oddziały kieleckiego Okręgu AK. Stoczyły one walki z oddziałami hilterowskimi pod Antoniowem i Ciechostowicami.

Akcje zbrojne przeprowadzono także w samym Skarżysku. 26.11.1943 r. miała miejsce udana zasadzka na Baranowskiej Górze.
11.11.1943 r dokonano rekwizycji w kasie Zakładów Metalowych, zaś w sierpniu 1944 r dokonany został śmiały udany zamach na kata Skarżyska, szefa "Kripo" Metze.
Wyrazem uznania dla postawy mieszkańców Skarżyska w czasie II wojny światowej Rada Państwa PRL odznaczyła miasto w roku 1979 Krzyżem Grunwaldu III klasy.
Miastem w sensie urbanistycznym Skarżysko zaczęło się stawać dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Proces ten zapoczątkowany został w latach pięćdziesiątych budową osiedla Milica.

W latach następnych podjęto prace budowlane i drogowe zmierzające do połączenia i zintegrowania oddzielnych skupisk domów i osiedli w jeden organizm miejski. Nowoczesna zabudowa objęła przede wszystkim teren Górnej Kamiennej.
Zakłady Metalowe, "Predom-Mesko" były jedną z większych fabryk przemysłu elektromaszynowego Kielecczyzny.

Ulica Niepodległości wiodąca w kierunku zachodnim od dworca prowadzi obok neogotyckiego kościoła N. Serca Jezusa wzniesionego w latach 1912-1923 z szarego szydłowieckiego piaskowca.

Obok kościoła upamiętnione miejsce dwu publicznych egzekucji w lutym i czerwcu 1944 r, w których hitlerowcy rozstrzelali łącznie 76 Polaków. Ulicą Słowackiego dojść można do Miejskiego Centrum Kultury. Ten okazały budynek zbudowany w latach pięćdziesiątych jest przykładem panującego wówczas stylu socrealistycznego.Obok MCK ulicą Słowackiego dojść można do zbudowanego w tym samym stylu osiedla Milica, wzniesionego w latach pięćdziesiątych jako nowe centrum. W pobliżu dzielnica domków jednorodzinnych - tzw. "Place", gdzie przy ulicy Konarskiego pod numerem 17 w Szkole Podstawowej Nr. 1. więziono setki Polaków w czasie hitlerowskich akcji eksterminacyjnych w lutym i czerwcu 1940 r
W pobliżu dworca PKP Skarżysko-Zachodnie, po pn. stronie toru kolejowego m.in. osiedle mieszkaniowe z lat 20-tych zbudowane dla pracowników Zakładów Metalowych. Na osiedlu pomnik poległych w walkach o niepodległość Polski w czasie l-szej wojny światowej.

Przy głównej w tej dzielnicy ulicy -Armii Ludowej w pobliżu mostu na Kamiennej, drewniany kościół św. Józefa. Na plebani przy tym kościele często przebywał w ostatnich latach swego życia i zmarł tu 31.V. 1957 r. znany poeta Leopold Staff. Tutaj powstał zbiorek jego wierszy "Wiklina".W południowej części miasta w dzielnicy Rejów tama i zalew na rzece Kamionce. Zalew otoczony zalesionymi wzgórzami jest pozostałością po dawnej hucie. Znajduje się tu szereg domków campingowych, plaże, przystań kajakowa i wioślarska, wypożyczalnia sprzętu pływającego bary i kioski spożywcze. Na wodach tego zalewu wyszkoliło się wielu wioślarzy reprezentantów Polski. Został on zmodernizowany i przeznaczony na ośrodek sportów wodnych i kąpielowych.W pobliżu zalewu znajdują się : pomnik powstańców 1863 r., pozostałości wielkiego pieca i komora turbiny oraz pomnik Stanisława Staszica. W murowanym dworku mieszczącym dawniej administrację huty, znajduje się społeczne muzeum historyczne. Wysiłkiem grupy działaczy społecznych zgromadzono tu obok pewnej ilości eksponatów archeologicznych a także obrazujących dzieje miejscowego przemysłu, przede wszystkim zbiory dotyczące walki i męczeństwa Polaków - a zwłaszcza mieszkańców Skarżyska - w czasie II wojny światowej. Zebrano tu wiele oryginalnych eksponatów i zdjęć, w tym także nigdzie nie poblikowanych partyzancką broń, sprzęt, dokumenty. Na placu obok skwerku umieszczono broń i ciężki sprzęt wojskowy, używany przez Ludowe Wojsko Polskie, w tym działa i czołgi.
Wzgórza i lasy otaczające Skarżysko są terenem ciekawych wycieczek pieszych. W okolicy oznakowano szlaki piesze: "niebieski" Skarżysko - Pogorzałe - Końskie - Sielpia - Gruszka, "zielony" Skarżysko Zachodnie - Wykus i "żółty". Trasa tego szlaku prowadzi w znacznej mierze przez miasto. Od dworca PKP szlak wiedzie do si Pogorzałe leżącej na wzniesieniu na pn. od miasta. Roztacza się stąd ciekawy widok na miasto. Wzgórza Suchedniowskie i Puszczę Świętokrzyską, a przy dobrej widoczniości i na Góry Świętokrzyskie. Za wsią szlak prowadzi do ładnego lasu mieszanego, zataczając łuk przechodzi obok leśnego cmentarzyska partyzantów z lat 1943-1944. Na cmentarzu u podnóża krzyża napis:

"Rozumni szałem, silni jednością dając w ofierze życie i sławę padliśie walcząc z wroga podłością za wolność Polski, za świętą sprawę".Szlak skręcając na południe, schodzi ze Wzgórz Niekłańskich 'w dolinę, przechodzi obok mogiły pomnika na Brzasku, przecina linię kolei i szosę Skarżysko-Końskie, mija mogiłę i pomnik na Borze i wchodzi na zalesioną Baranowską Górę. Tu przy trasie E-7 znajduje się mogiła hubalczyka i pomnik partyzantów. Następnie szlak wychodzi nad zalew rejowski i kończy się obok stacji PKP Skarżysko - Zachodnie.


W Skarżysku znajduje się również kościół Matki Bożej Ostrobramskiej, powstał on na wzór kościoła w Wilnie. Stanowi jedną z głównych atrakcji dla osób rozpoczynających zwiedzanie miasta.

W pobliżu Skarżyska znajduje się szereg miejscowości i okolic godnych zwiedzania. Oto niektóre z nich:

Szydłowiec -12 km na pn. trasę E-7 dojazd PKS-em. Miasto założone w 1427 r. Znajduję się tu znane kamieniołomy szarego piaskowca, gotycki kościół z 1493-1509 r. z ciekawym wyposażeniem - zamek pierwotnie gotycko-renesansowy z XV/XVI w, w którym działa szereg placówek kulturalnych, m.in. jedyne w kraju Muzeum Instrumentów Ludowych, na rynku późnorenesansowy ratusz z 1602-26 r.

Wąchock - 12 km na wschód, dojazd PKP, PKS oraz autobusem miejskim. Osada miejska. Opactwo cystersów założone w 1179 r. Cenny zespół klasztorny z późnoromańskim kościołem z pocz. XIII w i podwójnym czworobokiem zabudowań klasztornych, w których m.im obejrzeć można romański kapitularz i fraternię oraz wczesnogotycki refektarz. W Wąchocku początek niebieskiego szlaku w Lasy Siekierzyńskie.
Parszów- 4 km na wschód, drogę do Starachowic, dojazd autobusem miejskim. Pozostałości huty z lat 1748-1860.

Mostki- 10 km na pd-wsch. Dojść można pieszo, "zielonym" szlakiem, albo drogę przez Parszów lub Suchedniów. Pozostałości huty z 1759-1903. W budowie zalew.
Wykus- 20 km na pd-wsch, "zielonym" szlakiem do uroczyska i rezerwatu Wykus w Lasach Siekierzyńskich, gdzie malowniczo położony jest pomnik partyzantów. Wykus był znaną bazę partyzancką
"Zielony" szlak łęczy się z całe siecię innych szlaków wiodęcych przez Lasy Siekierzyńskie w pobliżu partyzanckich mogił, przez dawne obozy i miejsca walk powstańców z 1863 r i partyzantów 1942-1944 r

Suchedniów- 4 km na pd. trasą E-7 dojazd PKP, PKS i komunikacją miejską. Historia pamięta prowadzone tu walki powstańcze w 1863 r., tajną produkcję broni w 1943 r. Prawa miejskie posiada Suchedniów od 1962 r. Kościół z pół. XVIII w rozbudowany przez H.Marconiego w pół. XIX w. W mieście kilka dworków z pocz. XIX w. Zalew i kąpielisko na Kamionce. Początek szlaków prowadzących w Puszczę Świętokrzyską i Lasy Siekierzyńskie.

Bliżyn- 7 km na zach., dojazd PKP, PKS, autobusem miejskim. Wieś, osiedle przemysłowe w dolinie Kamiennej. Drewniany kościółek z 1820 r, resztki parku i pałacu Platerów z XIX-XX w. Pozostałości starej huty z XIX w. Na terenie Fabryki Farb i Lakierów w latach 1941-1942 znajdował się hitlerowski obóz dla jeńców radzieckich, w którym zamordowano ok. 6 tyś. jeńców. W l. 1943-44 obóz zamieniono w filię obozu koncentracyjnego Majdanek. Niewielki zalew na Kamiennej. Początek "zielonego" szlaku przez Puszczę Świętokrzyską do Zagańska.

Zobacz zdjęcia współczesnego miasta Skarżyska-Kamiennej wykonane przez grupę fotograficzną ZOOM  kliknij tutaj>>>
Film o naszym mieście:


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Aktualności

Porażka Granatu z Bronią Radom

Aktualności/ | Redakcja

W sobotę 18 lutego, piłkarze Granatu Skarżysko rozegrali czwarty mecz sparingowym w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej, rywalem skarżyskiej drużyny był lider radomskiej IV ligi Broń Radom, mecz zakończył się zwycięstwem Broni 3:0.

Czytaj więcej...

Wysokie zwycięstwo w pierwszym sparingu

Aktualności/ | Redakcja

W swoim pierwszym sparingu tej zimy rozegranym w Ostrowcu Świętokrzyskim piłkarze Granatu pokonali KSZO Junior Starszy Ostrowiec Świętokrzyski 5:1. Bramki dla naszego zespołu strzelili: testowany zawodnik (23'), Artur Kuliński (45'), Krzysztof Rzeszowski (50'), dwie Mateusz Łukasiewicz (58' i 80').

Czytaj więcej...
 

Sparingi
KSZO Ostrowiec (Junior)
1:5
Granat
Skaryszewianka Skaryszew

4:1

Granat
Oskar Przysucha
1:0
Granat
Broń  Radom
3:0
Granat
Polonia Iłża
22.02
Granat
Broń  Radom(Junior)
25.02
Granat
Zamłynie Radom
1.03
Granat
Szydłowianka Szydłowiec
4.03
Granat
Orlęta Kielce
11.03
Granat

Zapraszamy na strony:

granat98.jpg
granat99.jpg

Transfery w Granacie

PRZYCHODZĄ
 przyszli.gif

  Mariusz Arczewski - trener

 przyszli.gif

Artur Polakowski

(Gród Ćmińsk)

 przyszli.gif

Mateusz Łukasiewicz (Gród Ćmińsk)         

 przyszli.gif      
 przyszli.gif  
 przyszli.gif  
 przyszli.gif  
ODCHODZĄ
odeszli.gif
Trener Jerzy Rot
(koniec umowy)
odeszli.gif
Damian Gardynik
 
odeszli.gif

 Przemysław Gnat

(Szydłowianka Szydłowiec)

odeszli.gif
 Patryk Zygmunt

(Podgórze Kraków)

odeszli.gif
 
odeszli.gif
 
KONTUZJE
kont.png
  
kont.png
 
kont.png