Komunikat zarządu MKS Granat

W odpowiedzi na propozycje finansowego wsparcia dla MKS Granat, złożoną oficjalnie przez potencjalnego sponsora wyjaśniam, że odbyły się rozmowy z Prezesem Zarządu spółki pod nazwą "Grupa Tur-Media sp. z o.o."

Podczas rozmów zapadły ustalenia co do wysokości potencjalnego wsparcia finansowego. Jednakże okazało się, że zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego "Grupa Tur-Media" sp. z o.o. ma dwóch wspólników i kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy). Uzgodniona kwota miesięcznego wsparcia dla klubu przekraczała kwotę dwukrotności kapitału zakładowego. Zgodnie z art 230 Kodeksu Spółek Handlowych rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zawarcie umowy z obrazą tego przepisu powoduje nieważność umowy.

Dlatego do zawarcia umowy konieczne jest przekazanie kopii uchwały zgromadzenia wspólników o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez Zarząd "Grupy Tur-Media" sp. z o.o. zobowiązania na kwotę przewyższającą dwukrotność kapitału zakładowego albo przedstawienie umowy spółki w której taka zgoda będzie wprost wyrażona. Brak tego dokumentu powoduje, że oświadczenia i deklaracje składane przez Prezesa Zarządu Grupy Tur-Media sp. z o.o. są deklaracjami zupełnie bez pokrycia gdyż są nieważne i nie egzekwowalne prawnie.

Prezes Zarządu "Grupy Tur-Media" sp. z o.o. został poinformowany o tym, że do czasu dostarczenia uchwały zgromadzenia wspólników o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego dwukrotność kapitału zakładowego albo treści umowy spółki zawierającej stosowne upoważnienie zawieszone zostały dalsze działania, ponieważ wszelkie deklaracje złożone przez Prezesa Zarządu "Grupy Tur-Media" sp. z o.o. są całkowicie bez pokrycia. Jednocześnie informuję, że niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych prawem dokumentów dalsze prace nad zawarciem umowy sponsorskiej zostaną wznowione.

Grzegorz Żuk Prezes MKS Granat